Všeobecné obchodné podmienky

Článok I

Úvodné ustanovenie

1.1. Firma Eva Stračárová-Autodiely, Podunajská 24,021 06 Bratislava, IČO: 41639731, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava, č.Živnostenského registra 302-6891,č.Žo-2005/02775/2/JAN vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými budú spravované záväzkové vzťahy medzi ňou a fyzickými/právnickými osobami, ktoré prejavia záujem o tovary resp.služby ponúkané v rámci podnikateľskej činnosti firmou Eva Stračárová.

1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na predaj tovaru a poskytnutie služieb, pri ktorých firma Eva Stračárová vystupuje ako dodávateľ a zákazník ako odberateľ.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ dodávateľ a odberateľ v osobitnej písomnej zmluve niektoré podmienky nedohodnú inak.

1.4. Prednosť pred týmito obchodnými podmienkami majú zákonné ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou zmluvných strán.V prípade rozporu medzi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zákonnými ustanoveniami, od ktorých sa možno odchýliť dohodou zmluvných strán, majú prednosť tieto všeobecné obchodné podmienky.

1.5. Každý odberateľ je povinný oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa, a to ešte pred zadaním objednávky. Odberateľ zadaním svojej objednávky dodávateľovi potvrdzuje svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok II

Ponuka, objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1. Dodávateľ na základe požiadavky odberateľa poskytne ponuku ústnou resp. elektronicky písomnou formou s definovaním podmienok jej realizácie (výber tovaru, množstvo, cena, termín dodania, platobné podmienky), pričom táto ponuka nie je záväzná, ale slúži len na informovanie odberateľa o návrhu riešenia požiadavky.

2.2. Zamestnanci dodávateľa nie sú oprávnení dojednávať vedľajšie dohody ústne, alebo poskytovať ústne potvrdenia nad rámec týchto všeobecných obchodných podmienok, či platnýchiných písomných zmlúv.

2.3. Odberateľ na základe ponuky dodávateľa potvrdí objednávku (ústnou dohodou, osobne, telefonicky, faxom, alebo elektronicky).

2.4. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a odberateľom vzniká, keď dodávateľ akýmkoľvek spôsobom akceptuje odberateľom zadanú objednávku. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie objednávky, čo je povinný bezodkladne oznámiť odberateľovi.

Článok III

Ceny a platobné podmienky

3.1. Cenníky dodávateľa majú len informatívny charakter a dodávateľ ich vedie v internom systéme.

3.2. Dodávateľ poskytuje cenovú ponuku na základe identifikovanej požiadavky odberateľa.

3.3. Dodávateľ je povinný vystaviť odberateľovi faktúru (účtovný doklad/ podľa podmienok potvrdených v objednávke, pre účely realizácie platby zo strany odberateľa.

3.4.Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu na základe faktúry, ktorá je vystavená podľapodmienok dohodnuých kúpnou zmluvou / za kúpnu zluvu je považovaná faktúra/v stanovenom termíne splatnosti.

3.5. Za termín splatnosti sa považuje termín pripísania dlžnej sumy v prospech účtu dodávateľa.

3.6. V prípade nedodržania termínu splatnosti je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi úroky z omeškania podľa platnej legislatívy a zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, vyčíslenú penalizačnou faktúrou, ktorú vystaví dodávateľ.

Článok IV

Dodacie podmienky

4.1. Dodávateľ je povinný dodať tovar/službu odberateľovi v dohodnutej lehote, množstve a kvalite, ktoré boli dohodnuté pri zadaní objednávky. V prípade vzniku nepredvídateľných prekážok pre dodanie je dodávateľ povinný informovať odberateľa o zmene a dohodnúť Ďalší postup.

4.2. Odberateľ si prevezme tovar v prevádzke dodávateľa v dohodnutom termíne, alebo dodávateľ zabezpečí dodanie tovaru v dohodnutom termíne z vlastnej prevádzky odberateľa vlastnou prepravou, na základe dohodnutých podmienok.

4.3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa momentom prevzatia tovaru.

Článok V

Záruka a zodpovednosť za vady

5.1. Dodávateľ poskytuje na svoje tovary a služby v dĺžke a podľa podmienok stanovených platnou legislatívou, alebo uvedených v záručnom liste vydanom odberateľovi pri predaji tovaru.

5.2. Odberteľ je povinný s dodaným tovarom nakladať v súlade s účelom jeho požitia a podľa poskytnutého návodu na jeho použitie, pričom pri realizácii montáže tovaru je povinný postupovať prísne v súlade s návodom a požiadavkami na montáž. V prípade poušenia niektorej z uvedených povinností dodávateľ nezodpovedá za takto vzniknuté vady tovaru, a to ani v prípade, že sa ich výskyt prejaví v čase plynutia záručnej doby.

5.3. Pre určité druhy tovaru môže dodávateľ požadovať montáž tovaru a jeho následný servis môže vykonávať výlučne vyškolený personál odborného servisu a s doporučeným servisným vybavením, pričom sa riadi postupmi stanovenými výrobcom automobilu. V opačnom prípade dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru, a to ani v prípade, že sa ich výskyt prejaví v čase plynutia záručnej doby.

5.4. V prípade akéhokoľvek neoprávneného zásahu do tovaru resp.jeho úpravy, ktoré boli vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa spôsobia, že dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vlastnosti takéhoto tovaru.

5.5. Za vadu tovaru sa nepovažuje jeho bežné opotrebovanie alebo prirodzená strata pôvodných vlastností. Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodným používaním, neodbornou montážou a servisnými zásahmi, zanedbaním údržby, živelnými vplyvmi, úmyselným poškodením.

Článok VI

Reklamačné podmienky

6.1. Odberateľ je povinný overiť správnosť dodaného tovaru bez zbytočného odkladu pri jeho prevzatí.

6.2. Pre prípadné vady tovaru je odberateľ povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, a to písomnou formou u dodávateľa, však naneskôr do uplynutia záručnej doby.

6.3. Zjavné vady pri dodaní ako sú nesprávny tovar, viditeľné poškodenie, nedostatočné množstvo a iné, je odberateľ povinný reklamovať bezodkladne, v deň prevzatia tovaru, inak jeho právo z týchto vád tovaru zaniká.

6.4. Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní odo dňa jej prijatia, pričom sa riadi platným reklamačným poriadkom, ktorý vydal.

6.5. Odberateľ bol riadne informovaný o podmienkach uvedených v reklamačnom poriadku dodávateľa a uzatvorením kúpnej zmluvy s nimi súhlasil.

Článok VII

Ochrana osobných údajov

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

7.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Môj účet".

7.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán

7.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

7.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach

7.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

7.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 • a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho
 • b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho
 • c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov
 • d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
 • e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing
 • f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
 • g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

7.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať

7.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

 • a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
 • b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby
 • c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania
 • d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana
 • e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú
 • f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
 • g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie
 • h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov
 • i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 • j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov
 • k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

7.12 Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 7.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 7.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia

7.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

7.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

7.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 7.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

7.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

7.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

 • Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

8.1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany predávajúceho, vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

8.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

8.4. Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený na deň, v ktorý kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo pokiaľ

a) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

b) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

8.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.6. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

8.8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Nie je možné požadovať od kupujúceho žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

8.9. V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

8.11. Zásielky na dobierku nebudú preberané predávajúcim. Odporúča sa tovar poistiť. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8.12. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar sa vráti priamo predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí v prípade ak predávajúci súhlasil, že tieto náklady bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

8.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

8.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

- predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

8.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

Článok IX

Všeobecné ustanovenia

9.1. Poskytnuté informácie a dokumentácia nie je dovolené rozmnožovať a rozširovať, alebo inak sprístupniť tretej osobe, bez súhlasu dodávateľa.

9.2. Ak dodávateľ poskytne odberateľovi vzorky tovaru, tieto zostávajú vlastníctvom dodávateľa a odberateľ nie je oprávnený sprístupniť ich tretej osobe.

9.3. Uzatvorením kúpnej mluvy odberateľ súhlasí, že dodávateľ používa jeho osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie si povinností vyplývajúcich zo vzájomného obchodného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí dostatočnú ochranu osobných údajov odberateľa pred akýmkoľvek zneužitím.

Článok X

Záverečné ustanovenia

10.1. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, a to vždy výhradne v písomnej forme. Zároveň zabezpečí ich zverejnenie a sprístupnenie každému odberateľovi.

10.2. V prípade, že niektorá časť týchto všeobecných obchodných podmienok stratí platnosť, nemá to žiadny vplyv na platnosť ostatných častí.

10.3. Záväzné zťahy medzi dodávateľom a odberateľom pri plnení zmluvných povinností sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené mimosúdnou cestou, ak by nedošlo k vzájomnej dohode vzniknuté spory bude prejednávať a rozhodovať príslušný lovenský súd v lokalite dodávateľa.

10.4. Tieto obchodné podmienky sa stávajú platné a účinné 1.9.2017.

V Bratislave, dňa 1.8.2017


Na stiahnutie:

Žiadosť o vrátenie tovaru

Reklamačný protokol